OVEROVANIE TACHOGRAFOV

Tachograf je určené meradlo, ktoré podlieha overeniu. Overenie vykonáva autorizovaná osoba na výkon overovania určených meradiel.

Overenie (periodickú prehliadku záznamového zariadenia) je nutné vykonať :

Prvotné overenie:

 • overenie nového meradla
 • overenie meradla po vykonanej oprave záznamového zariadenia
 • overenie meradla po vykonanej montáži záznamového zariadenia do motorového vozidla
 • overenie meradla po presunutí záznamového zariadenia do iného vozidla

Následné overenie:

 • overenie meradla pred uplynutím dvojročnej lehoty platnosti overenia
 • overenie meradla pri zmene na motorovom vozidle, ktoré majú vplyv na presnosť indikácie a záznamu tachografu napr. zmena prevodov v prevodovke, zmena účinného obvodu kolesa hnacej nápravy, v prípade digitálnych tachografov – nadmerná odchýlka času, kde nie je možné nastaviť čas v neobmedzenom rozsahu, …. .
 • ďalšie dôvody overenia meradla – odplombovanie snímača, zmeny evidenčného čísla (ŠPZ)

Legislatíva:

 • Vyhláška č. 570/2006 o meradlách a metrologickej kontrole
 • Zákon č. 461/2007 Z.z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • Zákon č. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprave
 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006
 • Príloha 1B NARIADENIA RADY (EHS) č. 3821/85
 • SMERNICA KOMISIE 2009/4/ES – protiopatrenia voči manipulácii so záznamami tachografov
 • DOHODA AETR

PONUKA SLUŽIEB:

OVEROVANIE TACHOGRAFOV:

 • Overovanie – elektronické a digitálne tachografy, značiek VDO(Kienzle) a Stoneridge (Veeder Root)
 • Príslušenstvo:
  • Tachografové krúžky do elektronických tachografov
  • Papierová náplň do digitálnych tachografov

TACHOGRAFOVÉ KARTY:

 • Zberné miesto – príjem žiadostí o vydanie čipových kariet vodičov i podnikových kariet.

SŤAHOVANIE, ARCHIVÁCIA, VYHODNOCOVANIE DÁT z čipových kariet vodičov a tachografov:

 • Sťahovanie dát z karty vodiča a tachografu
 • Archivácia dát z karty vodiča a tachografu
 • Vyhodnocovanie dát z karty vodiča

PROGRAM NA SŤAHOVANIE, ARCHIVÁCIU A VYHODNOCOVANIE DÁT z karty vodiča a tachografu:

 • Predaj programu na sťahovanie, vyhodnocovanie a archiváciu dát z karty vodiča a tachografu.
  • kľúč na sťahovanie a archiváciu

otváracie hodiny: pondelok až piatok od 07:00 – 15:30, sobota podľa dohody

 

kontakt: Adela Motošická

tel.č.: 0903 405 608

e.mail: tachografy@overtach.sk.