Všeobecné obchodné podmienky - palivové karty

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY K RÁMCOVEJ ZMLUVE NA ODBER PHM

(ďalej len „VOP“)

Preambula

Tieto všeobecné podmienky vydala spoločnosť FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Seredská 247/4012, 917 05 Trnava – Modranka, IČO: 36238813, spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnava, oddiel: Sro, Vložka č. 14319, kontaktné údaje (e-mail): empark@empark.sk (ďalej len „Spoločnosť“ alebo tiež „Prevádzkovateľ“).

Spoločnosť je prevádzkovateľom Areálu Empark (ďalej len „Areál“), vrátane čerpacích staníc pohonných hmôt (ďalej spoločne len „Čerpacia stanica“. Areál je Prevádzkovateľom využívaný tiež ako skladové priestory a zároveň tiež ako parkovisko pre zákazníkov a obchodných partnerov Prevádzkovateľa.

Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ má záujem na tom, aby jeho obchodní partneri a zákazníci mohli využívať niektoré zľavy a benefity spojené s poskytovaním PHM, Prevádzkovateľ sa rozhodol vydať zákaznícke karty (ďalej len „Zákaznícke karty“), a to na základe Rámcovej zmluvy na odber PHM za nižšie uvedených podmienok.

Definície pojmov:

Adresa zapísaná vo verejnom registri“ – znamená adresu zmluvnej strany, ktorá je zapísaná v príslušnom obchodnom registri alebo živnostenskom registri;

Držiteľ“ – znamená osobu, ktorá s Prevádzkovateľom uzatvorila Rámcovú zmluvu o odbere PHM so Zákazníckou kartou a ktorej bola vydaná Zákaznícka karta v zmysle týchto VOP;

FA alebo FAKTÚRA“ – znamená dohodnutý spôsob platby za poskytnutý tovar alebo služby, v zmysle ktorého Prevádzkovateľ vystaví na ťarchu Držiteľa karty faktúru so splatnosťou najmenej 5 dní odo dňa jej doručenia;

Fixná cena PHM“ – znamená určenie ceny za PHM pevnou sumou, uvedenou v Zmluve;

Hotovosť“ – znamená dohodnutý spôsob úhrady ceny za poskytnutý tovar, resp. služby formou odovzdania finančných prostriedkov v hotovosti;

Nájomca“ – znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je nájomcom nehnuteľností, resp. ich častí, nachádzajúcich sa v Areáli;

„Neoprávnené užívanie Zákazníckej karty“ – užívanie Zákazníckej karty v rozpore s podmienkami jej využívania uvedenými v Zmluve alebo týchto VOP, využívanie Zákazníckej karty Držiteľom v rozpore s jeho povinnosťami podľa Zmluvy alebo týchto VOP, využívanie Zákazníckej karty treťou osobou, resp. osobami, ktoré nie sú zamestnancami ani vodičmi, ktorí spolupracujú s Držiteľom;

Osobitné zľavy a akcie“ -  znamená oprávnenie Prevádzkovateľom určených Držiteľov kariet na poskytnutie osobitne Prevádzkovateľom určenej zľavy či iného benefitu, a to prípadne až po splnení podmienok vopred Prevádzkovateľom určených;

PHM” – znamená pohonné hmoty/prísady typu: DIESEL (Motorová nafta), BENZIN (95 Natural), ADBLUE;

Totemová cena“ – znamená aktuálnu cenu PHM uvedenú v priestoroch Čerpacej stanice ako konečnej ceny pre kupujúceho;

Tretia osoba“ alebo „Tretie osoby“ – osoba, resp. osoby odlišné od Prevádzkovateľa, Držiteľa, zamestnancov Držiteľa a vodičov, ktorí spolupracujú s Držiteľom;

Verejnoprávne záväzky“ – záväzky voči štátu, štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci, najmä avšak nie výlučne, záväzky voči akýmkoľvek správcom dane, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, a iné;

Zákaznícka karta“ – znamená zákaznícku kartu vydanú na základe rámcovej zmluvy na odber PHM, podmienky používania ktorej sú uvedené v týchto VOP a rámcovej zmluve na odber PHM;

Zápočet“ – znamená dohodnutý spôsob úhrady ceny za PHM/doplnkový tovar/služby formou započítania pohľadávok v súlade s bodom 6.5 VOP;

Zľava z ceny PHM“ – znamená právo držiteľa karty na určenie ceny za PHM/tovar/služby takým spôsobom, že z Totemovej ceny PHM, z ceny tovaru alebo z ceny služby sa odpočíta finančná čiastka (zľava) v jej aktuálnej výške určenej v súlade so Zmluvou, resp. týmito VOP;

Zmluva“ – Zmluvou sa rozumie Rámcová zmluva na odber PHM;

Žiadateľ“ – znamená fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá má záujem o uzatvorenie Rámcovej zmluvy na odber PHM.

 1. Vydanie Zákazníckej karty
 1. O vydanie Zákazníckej karty môže požiadať Žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 2.1. týchto VOP. V prípade splnenia podmienok, môže Prevádzkovateľ vydať Žiadateľovi Zákaznícku kartu, a to na základe Rámcovej zmluvy na odber PHM uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom formou samostatného písomného dokumentu.
 2. Prevádzkovateľ je povinný o žiadosti na vydanie Zákazníckej karty rozhodnúť do 30 dní od jej doručenia Prevádzkovateľovi.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený sa rozhodnúť, komu Zákaznícku kartu vydá a rovnako je oprávnený bez uvedenia dôvodu odmietnuť vydanie Zákazníckej karty aj napriek tomu, že Žiadateľ spĺňa podmienky na vydanie Zákazníckej karty uvedené v bode 2. týchto VOP.
 4. Na vydanie Zákazníckej karty nie je právny nárok.
 5. Prevádzkovateľ a Držiteľ môžu dohodnúť odchýlky od ustanovení týchto VOP priamo v Zmluve, pričom odchýlne dojednania v Zmluve majú prednosť pre týmito VOP.
 1. Podmienky vydania Zákazníckych kariet
  1. Prevádzkovateľ môže uzatvoriť Zmluvu, resp. aj vydať Zákaznícku kartu Žiadateľovi, len po splnení nasledovných podmienok:
   • údaje uvedené v žiadosti a v Zmluve sú vyplnené riadne a pravdivo;
   • nenastala žiadna skutočnosť, pre ktorú môže Prevádzkovateľ rozhodnúť o pozastavení platnosti Zákazníckej karty podľa bodu 13. týchto VOP a/alebo skutočnosť, pre ktorú môže Prevádzkovateľ od Zmluvy odstúpiť;
   • Žiadateľ nemá voči Prevádzkovateľovi žiadne neuhradené splatné záväzky;
   • Žiadateľ nie je osobou:
    • ktorá je v úpadku v zmysle § 3 ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“),
    • ktorá je v kríze a hrozí jej úpadok podľa § 67a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“);
    • voči ktorej bol podaný, alebo ktorá na seba podala návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle § 11 a nasl. Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz v zmysle § 18 alebo § 19 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • na ktorej majetok bol konkurz zrušený v zmysle § 102 a § 103 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • ktorá poverila správcu na vypracovanie reštrukturalizačného posudku v zmysle § 108 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii,;
    • ktorá podala alebo voči ktorej bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie v zmysle § 111 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • voči ktorej začalo reštrukturalizačné konanie podľa § 113 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • voči ktorej bola povolená reštrukturalizácia v zmysle § 116 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii alebo voči ktorej začala reštrukturalizácie v zmysle § 118 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • voči ktorej bol potvrdený reštrukturalizačný plán v zmysle § 153 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii;
    • voči ktorej sa vedie konanie o jej zrušení v zmysle § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka;
    • ktorá je v likvidácii podľa § 70 a nasl. Obchodného zákonníka;
    • ktorá by mala verejnoprávne záväzky po lehote ich splatnosti.
   • Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, od Žiadateľa požadovať doklady potvrdzujúce skutočnosť, že Žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v bode 2.1. týchto VOP a Žiadateľ je povinný Prevádzkovateľovi na jeho žiadosť predložiť príslušné doklady. Splnenie tejto povinnosti však nezbavuje Žiadateľa zodpovednosti za nesplnenie podmienok uvedených v bode 2.1 týchto VOP.
   • Prevádzkovateľ nie je povinný splnenie podmienok podľa bodu 2.1. týchto VOP preverovať a je oprávnený spoľahnúť sa na vyhlásenia Žiadateľa uvedené v bode 2.1. týchto VOP.
   • Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za správnosť vyhlásení Žiadateľa podľa bodu 2.1. týchto VOP je v plnej miere zodpovedný Žiadateľa, a to bez ohľadu na to, či Prevádzkovateľovi predložil doklady podľa bodu 2.2. týchto VOP alebo nie.
   • Prevzatím Zákazníckej karty je Držiteľ zodpovedný za všetky a akékoľvek náklady a záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti s príslušnou Zákazníckou kartou, a to až do momentu ukončenia jej platnosti alebo pozastavenia platnosti Zákazníckej karty, pričom po obnovení platnosti Zákazníckej karty sa Držiteľ znova stáva zodpovedným za všetky a akékoľvek náklady a záväzky, ktoré vzniknú v súvislosti s príslušnou Zákazníckou kartou.
   • Držiteľ ku dňu podania žiadosti, ku dňu podpisu Zmluvy, ku dňu podpisu akéhokoľvek dodatku k Zmluve vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá je uvedená v bode 2.1. písm. d) týchto VOP.
   • Držiteľ prehlasuje, že vyššie uvedené vyhlásenia sú pravdivé a úplné. Držiteľ berie na vedomie, že vyššie uvedené vyhlásenia predstavujú pre Prevádzkovateľa podstatnú okolnosť, pre ktorú s Držiteľom uzatvoril zmluvný vzťah a na tieto vyhlásenia sa spolieha.
   • V prípade, ak sa preukáže, že akékoľvek vyhlásenie Držiteľa nie je pravdivé alebo úplné čo i len v časti, bude sa porušenie týchto vyhlásení na účel týchto VOP považovať za porušenie podstatnej povinnosti a Prevádzkovateľovi vzniká právo na odstúpenie.
   • Držiteľ vyhlasuje, že počas trvania zmluvného vzťahu, ktorého sa tieto VOP týkajú, nedôjde ani k jednej okolnosti uvedenej v bode 2.1. písm. d) týchto VOP a Držiteľ bude počas trvania zmluvného vzťahu, ktorého sa tieto VOP týkajú, spĺňať podmienky uvedené v bode 2.1. týchto VOP.
   • V prípade, ak sa ukáže akékoľvek vyhlásenie Držiteľa v zmysle bodu 2.1. písm. d) týchto VOP ako nepravdivé, a to aj čiastočne, alebo sa Držiteľ stane jednou z osôb, ktorá je uvedená v bode 2.1. písm. d) týchto VOP, Držiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu spôsobenú nepravdivosťou týchto vyhlásení a/alebo porušením povinnosti uvedenej v bode 2.9. týchto VOP.
   • Držiteľ je povinný vždy oznámiť Prevádzkovateľovi skutočnosť, že došlo k okolnosti uvedenej v bode 2.1. týchto VOP, resp. že Držiteľ sa stal osobou, ktorú predpokladá bod 2.1. písm. d) týchto VOP, a to aj opakovane.
 1. Zákaznícka karta
  1. Zákaznícka karta oprávňuje Držiteľa príslušnej Zákazníckej karty na využívanie práv spojených so Zákazníckou kartou.
  2. Zákaznícku kartu a práva z nej vyplývajúce je oprávnený využívať Držiteľ Zákazníckej karty, jeho zamestnanci, resp. vodiči, ktorí spolupracujú s Držiteľom, a to výlučne len na podnikateľské účely Držiteľa.
  3. V prípade, ak Držiteľ prenechá Zákaznícku kartu svojmu zamestnancovi alebo vodičovi, ktorý spolupracuje s Držiteľom, má sa za to, že tieto osoby používajú Zákaznícku kartu v mene a na účet Držiteľa. Držiteľ sa zaväzuje, že každého svojho zamestnanca, resp. vodiča, ktorý s Držiteľom spolupracuje, informuje o spôsoboch využívania Zákazníckej karty, povinnostiach Držiteľa vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto VOP a o tej skutočnosti, že Zákaznícku kartu tieto osoby využívajú v mene a na účet Držiteľa.
  4. Držiteľ ani jeho zamestnanci ani vodiči, ktorí s Držiteľom spolupracujú, nie sú oprávnení použiť Zákaznícku kartu na súkromné účely.
  5. So Zákazníckou kartou je spojené právo Držiteľa na Zľavu z ceny PHM vo výške, ktorá je určená v Zmluve.
  6. V Zmluve môžu Zmluvné strany určiť, že príslušná zľava spojená so Zákazníckou kartou sa vzťahuje iba na niektoré PHM – DIESEL, BENZÍN, alebo ADBLUE v ľubovoľných kombináciách.
  7. Prevádzkovateľ je oprávnený v Zmluve uviesť aj denný limit vydaných Zákazníckych kariet.
  8. Denným limitom Zákazníckych kariet sa rozumie obmedzenie využívania práva na predaj PHM vyplývajúceho zo Zmluvy nad určitú hranicu určenú v sume Euro a uvedenú v Zmluve.
  9. V prípade, ak Držiteľ dosiahne denný limit, nie je oprávnený v tento príslušný deň viac využiť právo na predaj PHM vyplývajúce zo Zmluvy a ani práva vyplývajúce zo Zákazníckych kariet vydaných podľa príslušnej Zmluvy.
  10. Práva vyplývajúce zo Zákazníckej karty sú neprevoditeľné a neprenosné na tretie osoby. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Držiteľ nie je oprávnený previesť práva spojené so Zákazníckou kartou na tretie osoby. Ustanovením tohto bodu 3.10. týchto VOP nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.2. týchto VOP.
 1. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Držiteľa
  1. Držiteľ, jeho zamestnanci a vodiči, ktorí spolupracujú s Držiteľom, sú oprávnení využívať práva spojené so Zákazníckou kartou podľa pravidiel a obmedzení uvedených v týchto VOP. Držiteľ, jeho zamestnanci a vodiči, ktorí spolupracujú s Držiteľom, sú pri využití zliav a benefitov povinní sa preukázať platnou a neznehodnotenou Zákazníckou kartou a na žiadosť Prevádzkovateľa strpieť všetky úkony nevyhnutné na preverenie totožnosti Držiteľa, resp. totožnosti jeho zamestnancov a vodičov, ktorí spolupracujú s Držiteľom, a to pred samotným uplatnením práv vyplývajúcich zo Zákazníckej karty, rovnako ako aj po ich uplatnení.
  2. Držiteľ je povinný udržiavať Zákaznícku kartu v dobrom technickom stave, nepoškodenú a neznehodnotenú. Držiteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenia, znehodnotenia a zhoršenia technického stavu Zákazníckej karty.
  3. Držiteľ je povinný chrániť Zákaznícku kartu pred jej poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením. Držiteľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za akékoľvek poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie Zákazníckej karty, a to bez ohľadu na tú skutočnosť, kto Zákaznícku kartu poškodil, zničil, stratil alebo odcudzil.
  4. Držiteľ je povinný informovať Prevádzkovateľa o zničení, strate alebo odcudzení Zákazníckej karty okamžite ako k takejto udalosti dôjde, v každom prípade najneskôr však do 24 hodín, a to formou písomného oznámenia doručeného podľa bodu 10. týchto VOP.
  5. Držiteľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti zabezpečiť, ako aj vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu, alebo k neoprávnenému užívaniu Zákazníckej karty. Prevádzkovateľ nie je povinný kontrolovať, či je osoba, ktorá predkladá Zákaznícku kartu jej oprávneným držiteľom alebo nie alebo, či sa Zákaznícka karta používa na podnikateľské účely Držiteľa.
  6. Za akékoľvek neoprávnené použitie Zákazníckej karty je zodpovedný výlučne Držiteľ. Držiteľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady a záväzky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s príslušnou Zákazníckou kartou, ktorá je používaná zamestnancami Držiteľa, vodičmi, ktorí spolupracujú s Držiteľom alebo tretími osobami, ktorým Držiteľ odovzdal Zákaznícku kartu. Toto ustanovenie neoprávňuje Držiteľa odovzdať Zákaznícku kartu tretím osobám.
  7. V prípade zlomených alebo inak poškodených kariet je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnutie zľavy, resp. benefitu, Držiteľovi odmietnuť.
  8. Zákaznícka karta je vo výlučnom vlastníctve Prevádzkovateľa. Práva vyplývajúce z jednotlivých druhov Zákazníckych kariet sú neprevoditeľné, nepostupiteľné, neprechádzajú na právneho nástupcu Držiteľa a Držiteľ nie je oprávnený dať súhlas na použitie Zákazníckej karty tretím osobám. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.3. týchto VOP a bodu 3.4. týchto VOP.
  9. Držiteľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetku škodu spôsobenú porušením povinností Držiteľa uvedených v Zmluve, resp. v týchto VOP; Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že v prípade neoprávneného použitia Zákazníckej karty, použitia stratenej alebo odcudzenej Zákazníckej, môže Prevádzkovateľ v rámci náhrady škody žiadať, najmä avšak nielen, refundáciu všetkých poskytnutých zliav a benefitov.
  10. Ak má Držiteľ na základe Zákazníckej karty právo na alternatívny spôsob úhrady ceny za PHM, Držiteľ má právo uhradiť cenu za PHM ktorýmkoľvek ním určeným spôsobom, ak sa medzi Zmluvnými stranami nedohodlo inak.
 1. Následky poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia Zákazníckej karty
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade poškodenia Zákazníckej karty neposkytnúť Držiteľovi práva zo Zákazníckej karty vyplývajúce.
  2. V prípade nahlásenia zničenia, straty alebo odcudzenia Zákazníckej karty Prevádzkovateľ ukončí platnosť príslušnej Zákazníckej karty prostredníctvom technických prostriedkov podľa jeho prevádzkových možnosti.
  3. Držiteľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady a záväzky, ktoré mu vzniknú v súvislosti s príslušnou Zákazníckou kartou do momentu zániku platnosti Zákazníckej karty, a to aj v prípade, ak tieto náklady alebo záväzky vznikli až po strate alebo odcudzení príslušnej Zákazníckej karty.
  4. V prípade, ak dôjde k oznámeniu straty alebo odcudzenia Zákazníckej karty, resp. kariet, je Držiteľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi poplatok za stratu alebo odcudzenie Zákazníckej karty vo výške 30,- Eur, a to za každú Zákaznícku kartu.
 1. Vydanie novej Zákazníckej karty
  1. Držiteľ môže Prevádzkovateľa požiadať o vydanie novej Zákazníckej karty, ako je/bola Zákaznícka karta, ktorá je poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená, na vydanie novej Zákazníckej karty však nemá právny nárok. Prevádzkovateľ môže bez uvedenia dôvodu odmietnuť vydať novú Zákaznícku kartu za Zákaznícku kartu, ktorá je poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená. Prevádzkovateľ je Držiteľovi oprávnený vydať novú Zákaznícku kartu a pozastaviť jej platnosť v prípade, ak Zákaznícka karta, ktorá je poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená má pozastavenú platnosť a dôvody pozastavenia platnosti Zákazníckej karty stále trvajú.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený Držiteľovi vydať novú Zákaznícku kartu, ako je/bola Zákaznícka karta, ktorá je poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená.
  3. V prípade vydania novej Zákazníckej karty je Držiteľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi poplatok za vydanie novej Zákazníckej karty vo výške 3,50 Eur s DPH za každú vydanú Zákaznícku kartu.
 1. Aktuálna cena, zľavy a benefity
  1. Prevádzkovateľ je oprávnený určiť a kedykoľvek zmeniť výšku Totemovej ceny za PHM. Takáto zmena sa nepovažuje za zmenu VOP ani Zmluvy a je účinná dňom doručenia oznámenia o zmene Totemovej ceny PHM podľa bodu 10. týchto VOP.
  2. Prevádzkovateľ informuje o aktuálnej Totemovej cene PHM formou webstránky www.empark.sk a formou písomného oznámenia zaslaného na emailovú adresu Držiteľa uvedenú v zmluve v deň zmeny Totemovej ceny PHM Prevádzkovateľa najneskôr však do 3 dní od vykonania zmeny, a to len v prípade, ak Držiteľ požiada o písomné oznámenie zmeny Totemovej ceny.
  3. Výška zľavy pri nákupe PHM je uvedená v Zmluve. V prípade rozporu medzi právami spojenými s príslušnou Zákazníckou kartou uvedenými v týchto VOP a príslušnej Zmluve, platia práva spojené s príslušnou Zákazníckou kartou uvedené v Zmluve.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený zároveň určiť, že Držitelia majú právo na poskytnutie Osobitných zliav a iných akcií, prípadne určiť podmienky, po splnení ktorých nárok Držiteľovi na ich poskytnutie vzniká. Poskytnutie Osobitných zliav a akcií môže Prevádzkovateľ vymedziť len pre konkrétnych Držiteľov.
  5. V prípade, že Držiteľ má nárok na poskytnutie zľavy podľa Zmluvy, resp. týchto VOP, a zároveň aj podľa podmienok Prevádzkovateľom vyhlásených Osobitných zliav a iných akcií, Držiteľ má nárok na poskytnutie len jednej zľavy, ktorú si Držiteľ určí, pokiaľ Prevádzkovateľ písomne neurčí, že si Držiteľ môže uplatniť obe zľavy súčasne.
 1. Splatnosť záväzkov
  1. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, splatnosť záväzkov je nasledovná:
   1. pri platbe v hotovosti je splatnosť záväzku najneskôr okamžite po dodaní tovaru alebo služby,
   2. pri platbe na faktúru je splatnosť záväzku 15 dní od doručenia faktúry, pokiaľ je na faktúre uvedená dlhšia doba splatnosti, platí táto dlhšia doba splatnosti.
 1. Zmeny dohodnutých podmienok
  1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť ustanovenia týchto VOP a Zmluvy, okrem iných aj ustanovenia o výške a pravidlách na používanie zliav, Zľavy z ceny PHM a iných práv spojených s užívaním Zákazníckych kariet, zmien v typoch a druhoch Zákazníckych kariet.
  2. Zmena týchto VOP bude oznámená Držiteľovi v súlade s bodom 10. týchto VOP. Zmena týchto VOP bude zároveň zverejnená ako oznam na webovej stránke Prevádzkovateľa: http://www.empark.sk/sk/ . Za deň oznámenia sa považuje deň, kedy bude zmena týchto VOP oznámená Držiteľovi v súlade s bodom 10. týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné odo dňa uvedeného v oznámení a pokiaľ v oznámení nebude deň účinnosti uvedený, zmeny VOP sú účinné uplynutím 30 dní odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Prevádzkovateľa: http://www.empark.sk/sk/ .
  3. Držiteľ je oprávnený v lehote 15 dní od oznámenia zmien VOP podľa bodu 9.2. týchto VOP vyjadriť s nimi svoj nesúhlas. Ak Držiteľ vyjadrí svoj nesúhlas so zmenami VOP, na právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Držiteľom sa budú aplikovať posledné schválené VOP, resp. VOP, ku ktorým Držiteľ pristúpil. V prípade, ak Držiteľ nevyjadrí svoj nesúhlas v zmysle tohto bodu, na vzťah Prevádzkovateľa a Držiteľa sa použije nové oznámené a zverejnené znenie VOP.
 1. Doručovanie
  1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že všetky oznámenia, odstúpenia, výpovede a iné dokumenty a písomnosti podľa týchto VOP a zmluvy si budú doručovať výlučne na:
   1. adresu zapísanú vo verejných registroch;
   2. na adresu uvedenú v zmluve alebo
   3. prostredníctvom e-mailu.
  2. Doručenie oznámenia, odstúpenia, výpovede a iných dokumentov a písomností na e-mailovú adresu Zmluvnej strany sa považuje na účely týchto VOP za doručenie v písomnej forme.
  3. Adresu a e-mail pre doručovanie uvedené na Zmluve môže Zmluvná strana kedykoľvek zmeniť písomným oznámením druhej Zmluvnej strane, pričom zmena adresy alebo e-mailu je voči druhej Zmluvnej strane účinná odo dňa doručenia písomného oznámenia. Zmenou adresy alebo e-mailu uvedeného na Zmluve nie je dotknutá možnosť Zmluvnej strany doručovať na adresu zapísanú vo verejných registroch alebo iným spôsobom podľa bodu 10.1. týchto VOP.
 1. Doba platnosti Zákazníckej karty
  1. Zákaznícka karta sa vydáva na dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve, VOP alebo rozhodnutí Prevádzkovateľa uvedené inak. Počas tohto obdobia sa Zákaznícka karta považuje za platnú, pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, a Držiteľ je oprávnený Zákaznícku kartu používať spôsobom uvedeným v Zmluve a VOP.
 1. Pozastavenie platnosti Zákazníckej karty
  1. Pozastavením platnosti Zákazníckej karty Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť Držiteľovi práva vyplývajúce zo Zákazníckej karty a Držiteľ stráca práva spojené s príslušnou Zákazníckou kartou, a to až do rozhodnutia o obnovení platnosti Zákazníckej karty.
  2. Pozastavenie platnosti Zákazníckej karty nemá vplyv na platnosť a účinnosť Zmluvy alebo týchto VOP a Zmluva zostáva platná a účinná aj po pozastavení jednej, niekoľkých alebo všetkých Zákazníckych kariet.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o okamžitom pozastavení platnosti jednej alebo viacerých Zákazníckych kariet Držiteľa a všetkých z toho vyplývajúcich práv v prípade, ak nastane ktorákoľvek z nasledovných skutočností:
   1. Držiteľ sa dostane do omeškania s riadnym a/alebo včasným splnením akéhokoľvek záväzku voči Prevádzkovateľovi, ktorý vyplýva zo Zmluvy a/alebo týchto VOP;
   2. Držiteľ poruší akúkoľvek podmienku uvedenú v Zmluve alebo v týchto VOP vrátane podmienok podľa bodu 2. týchto VOP;
   3. Držiteľ akýmkoľvek spôsobom zneužije práva spojené so Zákazníckou kartou;
   4. Držiteľ nedodržiava Prevádzkový poriadok, poškodí dobré meno a dobrú povesť Prevádzkovateľa alebo jeho zmluvných partnerov, klientov, zákazníkov a/alebo dodávateľov;
   5. Držiteľ prestane spĺňať akúkoľvek podmienku nevyhnutnú pre vydanie Zákazníckej karty v zmysle bodu 2. týchto VOP.
  4. Prevádzkovateľ je oprávnený najneskôr do 2 pracovných dní oznámiť Držiteľovi číslo Zákazníckej karty, resp. kariet, ktorých platnosť bola pozastavená, spoločne s dôvodom, pre ktorý došlo k pozastaveniu Zákazníckej karty, resp. kariet. Najneskôr tak Prevádzkovateľ vykoná pri dodaní tovaru.
  5. Za účelom obnovenia platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet, ktorých platnosť bola pozastavená, je Držiteľ oprávnený požiadať Prevádzkovateľa písomne o obnovenie platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený, nie však povinný, požadovať preukázanie, že všetky dôvody pozastavenia platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet, boli zo strany Držiteľa odstránené k spokojnosti Prevádzkovateľa. V prípade, ak boli všetky dôvody pozastavenia platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet, zo strany Držiteľa odstránené k spokojnosti Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o obnovení platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet, ktorých platnosť bola pozastavená.
 1. Zánik platnosti Zákazníckej karty
  1. Prevádzkovateľ ukončí platnosť Zákazníckej karty a všetkých z toho vyplývajúcich práv v prípade oznámenia zničenia, straty alebo odcudzenia Zákazníckej karty podľa bodu 5.4. týchto VOP.
  2. Platnosť Zákazníckej karty zaniká automaticky zánikom Zmluvy, na základe ktorej bola Zákaznícka karta vydaná Držiteľovi.
  3. V prípade zániku platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet, je Držiteľ povinný tieto bezodkladne Prevádzkovateľovi odovzdať. Táto povinnosť sa netýka Zákazníckych kariet, ktoré boli stratené alebo odcudzené.
  4. V prípade, ak Držiteľ neodovzdá Prevádzkovateľovi všetky Zákaznícke karty, ktorých platnosť zanikla, okrem Zákazníckych kariet, ktoré boli stratené alebo odcudzené, je Držiteľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každú neodovzdanú Zákaznícku kartu.
 1. Zánik Zmluvy
  1. Zmluva zaniká dohodou Zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením.
  2. Zánikom Zmluvy dochádza automaticky k zániku platnosti všetkých Zákazníckych kariet, ktoré boli vydané Držiteľovi na základe zaniknutej Zmluvy.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
   1. sa Držiteľ dostane do omeškania s riadnym a/alebo včasným splnením si ktoréhokoľvek zo svojich záväzkov alebo povinností, a to aj v prípade, ak sa bude jednať o omeškania iba s časťou záväzku, resp. povinnosti, po dobu viac ako 30 dní;
   2. Držiteľ akýmkoľvek spôsobom zneužije práva spojené s kartami;
   3. Držiteľ prestane spĺňať čo i len jednu podmienku nevyhnutnú pre vydanie Zákazníckej karty v zmysle bodu 2. týchto VOP;
   4. má Držiteľ pozastavenú platnosť aspoň jednej Zákazníckej karty po dobu viac ako 30 dní;
   5. Prevádzkovateľ rozhodol o zániku platnosti Zákazníckej karty, resp. kariet;
   6. Držiteľ závažným spôsobom poruší Prevádzkový poriadok alebo opakovane porušuje Prevádzkový poriadok;
   7. Držiteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť vyplývajúcu z týchto VOP alebo Zmluvy alebo akúkoľvek inú podmienku stanovenú týmito VOP alebo Zmluvou, ktorá nie je uvedené v tomto bode 14.3. týchto VOP.
  4. Držiteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
   1. Prevádzkovateľ Držiteľovi odmietne predať PHM, poskytnúť inú službu podľa Zmluvy v rozpore s ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP alebo uplatniť práva vyplývajúce z platnej Zákazníckej karty, a to až po písomnej výzve na splnenie si povinností s určením primeranej lehoty na splnenie si príslušnej povinnosti,
   2. Prevádzkovateľ Držiteľovi nevystaví novú Zákaznícku kartu podľa bodu 6. týchto VOP ani v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy na vystavenie novej Zákazníckej karty, pričom uvedené neplatí v prípade, ak mala pôvodná Zákaznícka karta pozastavenú platnosť a dôvody pozastavenia naďalej trvajú.
  5. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od momentu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo týchto VOP okrem:
   1. nároku Prevádzkovateľa na zaplatenie už poskytnutých tovarov, služieb a PHM, ktoré boli poskytnuté na základe Zmluvy spoločne s ich príslušenstvom, najmä nie však výlučne, s príslušným úrokom z omeškania,
   2. nároku Prevádzkovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikol porušením povinnosti pred odstúpením od Zmluvy,
   3. nároku Prevádzkovateľa na náhradu škody týkajúcej sa porušenia zmluvnej povinnosti,
   4. ustanovení o voľbe rozhodného práva a dohode o právomoci všeobecných súdov,
   5. ustanovení o riešení sporov medzi Zmluvnými stranami.
  6. Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníku.
  7. Zmluvné strany sú povinné odstúpenie od Zmluvy doručiť druhej Zmluvnej strane v súlade so Zmluvou a týmito VOP v písomnej forme s uvedením dôvodu odstúpenia. V prípade porušenia ustanovení tohto bodu sa odstúpenie považuje za neúčinné.
  8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovenia § 351 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  9. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou bez akéhokoľvek dôvodu s účinnou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane. Zmluva sa zrušuje účinnosťou výpovede.
 1. Dôsledky porušenia povinností
  1. V prípade, ak sa Držiteľ dostane do omeškania s riadnym a/alebo včasným splnením záväzkov voči Prevádzkovateľovi, ktoré vyplývajú zo Zmluvy alebo týchto VOP, a to aj v prípade, ak sa bude jednať o omeškania s časťou záväzku, po dobu viac ako 30 dní, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť Držiteľovi predať PHM v zmysle Zmluvy, a to až do doby splnenia si všetkých splatných záväzkov zo strany Držiteľa.
  2. V prípade, ak sa Držiteľ dostane do omeškania s riadnym a/alebo včasným splnením peňažného záväzku voči Prevádzkovateľovi vyplývajúceho z týchto VOP alebo Zmluvy, Držiteľ sa zaväzuje Prevádzkovateľovi uhradiť aj úrok z omeškania vo výške 0,5 % denne z dlžnej sumy.
  3. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmluvnej pokute vo výške 2.000,- Eur v prípade:
   1. porušenia povinnosti uviesť údaje v žiadosti a v Zmluve riadne a/alebo pravdivo,
   2. porušenia povinnosti spĺňať podmienky podľa bodu 2.1. písm. d týchto VOP v čase uzatvorenia Zmluvy, a to za každé jedno takéto porušenie, a to aj opakovane,
   3. porušenia povinnosti spĺňať podmienky podľa bodu 2.1. týchto VOP počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to za každé jedno takéto porušenie,
   4. ak bude Zákaznícka karta použitá inou osobou ako je Držiteľ alebo jeho zamestnanec alebo vodič, ktorý s Držiteľom spolupracuje,
   5. ak Držiteľ alebo ním poverená osobou použijú Zákaznícku kartu na súkromné účely,
   6. ak Držiteľ zverí Zákaznícku kartu tretej osobe, ktorá je odlišná od jeho zamestnancov alebo vodičov, ktorí s Držiteľom spolupracujú.
  4. Nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v bode 15. týchto VOP vzniká momentom porušenia povinnosti zo strany Držiteľa, a to bez ohľadu na tú skutočnosť, či si Prevádzkovateľ svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatnil u Držiteľa alebo nie. Držiteľ je povinný zmluvnú pokutu zaplatiť najneskôr do 7 dní od porušenia povinnosti, ktorej porušenie zakladá nárok na vznik zmluvnej pokuty.
  5. V prípade omeškania Držiteľa s riadnym a/alebo včasným splnením záväzkov voči Prevádzkovateľovi, ktoré vyplývajú zo Zmluvy alebo týchto VOP je Prevádzkovateľ oprávnený zaslať Držiteľovi upomienku, a to aj opakovane. Za:
   1. prvú upomienku sa Držiteľ zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi poplatok vo výške 5, - Eur,
   2. druhú upomienku sa Držiteľ zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi poplatok vo výške 10,- Eur a
   3. tretiu a každú ďalšiu upomienku sa Držiteľ zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi poplatok vo výške 20,- Eur.
 1. Voľba práva a dohoda o právomoci súdov
  1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že právny vzťah medzi nimi založený Zmluvou a týmito VOP sa bude riadiť týmito VOP, Zmluvou a Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právnym poriadkom pre právny vzťah medzi Zmluvnými stranami založený Zmluvou a týmito VOP je právny poriadok Slovenskej republiky.
  2. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že právomoc na riešenie sporov zo Zmluvy a/alebo týchto VOP majú výlučne súdy Slovenskej republiky, pričom miestna príslušnosť súdu sa určí podľa platných procesnoprávnych predpisov Slovenskej republiky.
 1. Riešenie sporov
  1. Všetky spory sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou za účelom zachovania dobrých obchodných vzť V prípade, ak k tomu nedôjde, sa zmluvné strany dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe týchto podmienok alebo uzatvorenej zmluvy alebo súvisiacich s týmito podmienkami alebo Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik, náhrada škody voči konateľovi, ako aj spory, ktoré vzniknú z iných právnych vzťahov vzniknutých pred podpisom Zmluvy, budú riešené pred Všeobecným Rozhodcovským súdom SR, Dunajská 8, 811 08 Bratislava (ďalej len „rozhodcovský súd“) jediným rozhodcom podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa týmto dohodli na dodatočnom doplnení právomoci rozhodcovského súdu k predošlým právnym vzťahom medzi stranami. Rozhodcu ustanovuje a vymenuje rozhodcovský súd. Rozhodnutie rozhodcovského súdu bude pre strany konečné a záväzné. Strany sa výslovne dohodli na možnosti súdu v zmysle ust. § 22a ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z., o rozhodcovskom konaní. Adresa pre elektronickú komunikáciu rozhodcovského súdu je: podatelna@vrssr.sk. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, s jej obsahom sa oboznámili a jej obsahu rozumejú.
 1. Záverečné ustanovenia
  1. Držiteľ súhlasí s tým, aby ho Prevádzkovateľ informoval o svojich produktoch, službách, zľavách, benefitoch a Osobitných zľavách a benefitoch prostredníctvom telefónu, e- mail, SMS alebo iných prostriedkoch diaľkovej komunikácie, pričom Držiteľ týmto žiada Prevádzkovateľa o poskytovanie relevantných informácií, materiálov a ponúk. Za týmto účelom zároveň udeľuje Prevádzkovateľovi slobodný jednoznačný a určitý súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov. Tento súhlas môže byť Držiteľom kedykoľvek odvolaný.
  2. Prevádzkovateľ v rámci plnenia záväzkov vyplývajúcich z týchto VOP a Zmluvy ako aj pre potreby komunikácie s Držiteľom, pre potreby skvalitnenia ponuky tovarov a služieb spracúva osobné údaje dotknutých osôb, a to výhradne na odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia osobných údajov, v súlade so zásadou zákonnosti a minimalizácie, k čomu prijal príslušnú záväznú internú dokumentáciu upravujúcu spracúvanie a ochranu osobných údajov v prostredí Prevádzkovateľa.
  3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v nevyhnutnom rozsahu, pričom pri spracúvaní týchto osobných údajov postupuje vždy ako prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje dotknutých osôb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Držiteľa, osôb poverených Držiteľom a dotknutých zamestnancov Držiteľa, najmä za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa, vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom v prípade neposkytnutia týchto osobných údajov Prevádzkovateľovi nie je možné poskytnúť služby požadované Držiteľom od Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri spracúvaní a ochrane osobných údajov postupuje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj v súlade s ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).
  4. Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie doby uchovávania osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne určených dôb:
   • počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
   • počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. doby trvania predzmluvných opatrení, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
   • počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a
   • počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  5. Prevádzkovateľ spracováva iba tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúvať na základe svojho oprávneného záujmu, resp. na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracováva bežné kategórie osobných údajov, vždy výhradne na základe zákonných dôvodov, a to najmä identifikačné údaje fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa alebo miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ, funkcia, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, iné potrebné osobné údaje a pod.
  6. V prípade ak spracúvame Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:
   • Právo na nápravu

    Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

   • Právo na vymazanie

    Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

   • Právo na obmedzenie spracovania

    Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

   • Právo na prenosnosť údajov

    Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

   • Právo namietať

    Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

   • Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

    V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. My však pri spracúvaní osobných údajov  automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie nepoužívame.

   • Právo podať sťažnosť alebo podnet

    So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

  7. Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 18.6. môžete uplatniť u kontaktov Prevádzkovateľa uvedených v prvej časti týchto VOP.
  8. Prevádzkovateľ štandardne neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ako ani do medzinárodných organizácií, ani nezamýšľa osobné údaje preniesť do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií. V prípade, ak by sa Prevádzkovateľ zamýšľal prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii, zabezpečí pred takýmto prenosom informovanie dotknutých osôb.
  9. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom a tretím stranám. Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje – napr. spoločnosti poskytujúce informačné služby, služby správy informačných systémov v prostredí Prevádzkovateľa, spoločnosti poskytujúce služby v oblasti bezpečnosti ako aj spoločnosti poskytujúce služby účtovných a daňových poradcov a pod. V prípade využívania sprostredkovateľov poverených spracúvaním osobných údajov v mene Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu osobných údajov. Taktiež môže osobné údaje poskytnúť zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu napr. patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňový úrad a pod..
  10. Držiteľ je povinný oboznámiť a poučiť osoby poverené Držiteľom a dotknutých zamestnancov Držiteľa o spracúvaní ich osobných údajov Prevádzkovateľom, ako aj o ich právach v zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia, t. j. najmä: o údajoch Prevádzkovateľa spracúvajúceho osobné údaje, účeloch spracúvania osobných údajov, príjemcoch a/alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov alebo kritériách určenia doby uchovávania osobných údajov, podmienkach práva požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ako aj o všetkých ostatných právach a povinnostiach im vyplývajúcich z ustanovení Predpisov o ochrane osobných údajov.
  11. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 27.06.2022, a sú považované za iné obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť alebo nahradiť tieto VOP novým znením, pričom každú zmenu VOP oznámi Držiteľovi v zmysle postupu podľa bodu 9. týchto VOP.
  12. V prípade odchylných ustanovení medzi týmto VOP a Zmluvou sa právny vzťah medzi Zmluvnými stranami riadi ustanoveniami Zmluvy.
  13. Tieto VOP medzi Zmluvnými stranami nahrádzajú akékoľvek a všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa odberu PHM a vydania Zákazníckych kariet.

V Trnave dňa 28.12.2022

Všeobecné obchodné podmienky - palivové karty v PDF

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.empark.sk