Prehlásenie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Radi by sme Vám týmto poskytli informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a ktoré kladie nové požiadavky v oblasti ochrany Vašich osobných údajov a v súlade s so zákonom č. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás čo najprehľadnejšie a praktické. Pretože sú informácie o spracúvaní osobných údajov veľmi komplexné a rozsiahle.

 

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka (ďalej aj „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ má kompetentnú osobu za ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo elektronicky na adrese prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, názov firmy, adresa sídla, adresa bydliska alebo adresa miesta, kde sa objednávateľ obvykle zdržiava.

 

2. Prečo spracúvame vaše údaje a na aké účely?

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zmlúv uzatvorených v zmysle zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník.

Vaše osobné údaje spracúvame pre účely uzatvorenia zmluvy, správy zmluvy alebo pre rokovania o uzatvorení alebo o zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracovávané osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.

Pre vyššie uvedené účely je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné, je však potrebné na uzatvorenie zmluvy a jej následnú správu.

Vaše osobné údaje spracúvame ďalej aj pre účely marketingu a/alebo zdieľanie, pokiaľ od Vás máme udelený dobrovoľný súhlas. Udelený súhlas, môžete kedykoľvek odvolať, a to aj v jednotlivých častiach, buď telefonicky, e-mailom na adrese prevádzkovateľa, alebo písomne na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.

 

3. Aké máme oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy a používania poskytnutých služieb a tovarov a ponúkať vám služby a produkty prevádzkovateľa.

 

4. Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Aby sme zaistili riadny chod spoločnosti a poskytli Vám kvalitné služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie tretie subjekty. Ide najmä o poskytovateľov IT služieb, advokátske kancelárie a ďalšie osoby, ktoré poskytujú služby pre prevádzkovateľa a s ktorými máme, samozrejme uzatvorené korektné zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Konkrétny zoznam príjemcov je uvedený a pravidelne aktualizovaný na webstránke prevádzkovateľa.

 

5. Aké dlhé obdobie máme uložené vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme uchovávať počas trvania zmluvy, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

 

6. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na prevádzkovateľa a na osobu, ktorá je v našej spoločnosti zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu osobných údajov. Ďalej máte právo na výmaz, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania, uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu a na prenositeľnosť údajov. Práva môžete uplatniť na nižšie uvedených kontaktoch prevádzkovateľa. S prípadnou sťažnosťou sa môžete obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

7. Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľ využíva v rámci svojich procesov automatizované informačné systémy a profilovanie, ktorých cieľom je zabezpečenie chodu spoločnosti a poskytnúť Vám kvalitné služby prispôsobené vám presne na mieru. Uvedené činnosti sú používané najmä pre vyhodnotenie rizík a ďalších služieb, ktoré vám poskytujeme.

Prosíme vás o zdieľanie týchto informácií aj s ďalšími osobami, ktoré ste uviedli na zmluve či v priebehu jej trvania, pretože aj ich osobné údaje pre účely vašej zmluvy spracovávame. Tieto osoby môžu tiež získať podrobnejšie a aktuálne informácie na webovej stránke http://www.empark.sk/..

Ak by ste mali k informáciám o spracúvaní osobných údajov akékoľvek otázky či pripomienky, neváhajte sa, prosím, obrátiť na prevádzkovateľovu linku +421 917 732 871, e-mailovú adresu info@empark.sk alebo priamo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 

S úctou,

 

Informačné memorandum

k súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely a zdieľanie.

Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch a službách FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku, použite našu e-mailovú adresu alebo nám napíšte na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.   Kto je správca vašich osobných údajov?

2.   Aké vaše osobné údaje spracúvame?

3.    Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

4.   Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

5.   Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?

6.   Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

7.    Kto sú naši obchodní partneri?

8.   Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

9.    Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov nasledujúce spoločnosti v Slovenskej republike.

 

 

 • FARMA FRESH SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36238813, so sídlom: Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, miestna časť Modranka, E-mail: info@empark.sk (ďalej aj spolu „ prevádzkovateľ“).

 

 

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov sa na túto spoločnosti môžete obrátiť na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa.

Taktiež môžete kontaktovať zodpovednú osobu v spoločnosti, ktorá dohliada na riadne spracúvanie vašich osobných údajov, a to na alebo na e-mailovej adrese.

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

 • Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, sídlo, adresa bydliska, IČO (v prípade podnikania).
 •  Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Informácie o využití produktov a služieb prevádzkovateľa – napríklad aké produkty od nás máte, aké produkty ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny, informácie o vašich nastaveniach atď. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 •  Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača alebo z mobilných aplikácií . Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho servisného centra, pobočku.

 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate vo formulári, v produktovom odporúčaní, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o vás zaznamenané.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, profesijných registrov atď.

Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

 

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • ponuka produktov a služieb prevádzkovateľa a našich obchodných partnerov. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny alebo mobilných aplikácií prevádzkovateľa, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • prenos osobných údajov v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi,
 • prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami. Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb o a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

 

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Na poverenie spracúvaním vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva vaše osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si vašich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú vaše údaje spracúvané.

Prevádzkovateľ si vás dovoľuje ubezpečiť, že využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické, organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

 

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naše spoločnosti sa vám snažia poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb a neobťažovať vás hromadnými všeobecnými ponukami. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. V praxi to znamená, že ešte pred tým než vám ponúkneme produkt alebo službu, najprv vyhodnotíme vaše prípadné potreby podľa vašich osobných údajov, ktorými sú najmä adresa bydliska, sídlo, predmet podnikanie a iné údaje. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našich spoločností.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Súhlas ste udelili prevádzkovateľovi na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 7 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom prevádzkovateľa, váš súhlas bude v platnosti 7 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

7. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI ?

 

V prípade súhlasu so zdieľaním osobných údajov, ste súhlasili s odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú najmä:

 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú finančné a s nimi súvisiace služby,
 • spoločnosti zabezpečujúce platobné služby a ich monitoring,
 • spoločnosti vykonávajúce prieskumy spokojnosti klientov,
 • spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity,
 • spoločnosti vykonávajúce správu registratúrnych záznamov podľa osobitných predpisov,
 • spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú alebo vykonávajú súvisiace služby s prevádzkovateľom.

 

Aktuálny zoznam nájdeme na stránke: www.empark.sk.

 

8. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby prevádzkovateľa. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

9. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre prevádzkovateľa v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj prevádzkovateľ má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v každej spoločnosti ako prevádzkovateľa alebo písomnou žiadosťou zaslanou do na korešpondenčnú adresu.

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa ?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

 

10. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,

že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb prevádzkovateľa a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska alebo IČO, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať prevádzkovateľovi, alebo, ak chcete zachovať posielanie ponúk vybraných produktov alebo služieb, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.
 • informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať iba v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 • Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu.
 • Písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek pobočke prevádzkovateľa.

 

Informácie o spracúvani osobných údajov

Informacne memorandum k suhlasu_marketing

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.empark.sk